Udlændingestyrelsen

Klik på spørgsmålene nedenunder for at se svarene.

Spørgsmål og svar
Hvor mange pladser vil der være på udrejsecenteret?
Centeret er sektioneret med hegn i 2 sektioner med minimum 200 beboere i hver sektion. Der kan – når centeret er færdigindrettet – i perioder være indkvarteret op mod 6-700.
Hvordan er borgerne blevet inddraget i beslutningsprocessen?
Justitsministeriet har ved pressemeddelelse af 16. august 2013 offentliggjort, at den tidligere Sjælsmark Kaserne skal anvendes til udrejsecenter. Miljøministeriet har tilvejebragt det planlægningsmæssige grundlag for, at der kan etableres et asylcenter på den tidligere kaserne ved udarbejdelse af et landsplandirektiv, som ændrer anvendelsen af området til asylcenter. Til landsplandirektivet blev der udarbejdet en miljøvurdering, som havde til formål at vurdere den sandsynlige indvirkning på miljøet ved landsplandirektivets gennemførelse, herunder i forhold til bl.a. befolkningens levevilkår med hensyn til trafik og kriminalitet. Inden udstedelsen af landsplandirektivet var forslaget til landsplandirektivet med den tilhørende miljøvurdering i offentlig høring og de nærmeste naboer fik en særskilt orientering om landsplandirektivets høring.
Er ønskerne i høringssvarene om placering af fx indgang og busstoppested imødekommet?
I forhold til forslaget om at placere portfunktionen i den nordlige del af området forventer Forsvarsministeriet at opretholde aktivitetsniveauet i øvelsesområdet. Det er derfor ikke muligt at placere adgangsvejen igennem vejen nordvest for området. Udlændingestyrelsen er ved at undersøge muligheden for at etablere en ny stiforbindelse fra Tingstedet til Udrejsecenteret, som vil kunne anvendes af centerets beboere. Udlændingestyrelsen hører i øvrigt meget gerne til omkringboende borgeres ønsker og forslag til beplantning m.m. ved indgangen til udrejsecenteret.
Hvordan kan det være, at udrejsecenteret blev etableret trods Hørsholm Kommune var imod?
Justitsministeriet har ved pressemeddelelse af 16. august 2013 offentliggjort, at den tidligere Sjælsmark Kaserne skal anvendes til udrejsecenter. Den tidligere Sjælsmark Kaserne blev vurderet som særlig egnet til etablering af et udrejsecenter, da kasernen ligger tæt på Center Sandholm og derfor giver gode muligheder for tæt koordination med Center Sandholm, hvor Rigspolitiet allerede har fast tilstedeværelse. Sjælsmark Kaserne har samtidig en hensigtsmæssig kapacitet og indretning og en del af bygningerne på Sjælsmark Kaserne har indtil udgangen af 2012 været anvendt til asylindkvartering. Dertil kommer, at kasernen er placeret tæt på Københavns Lufthavn.
Hvordan sikres udrejsecenteret og hvad vil Udlændingestyrelsen gøre for at bidrage til lokalområdets tryghed?
Det er en politimæssig opgave at sikre, at borgerne i lokalområdet føler sig sikre og trygge og at sikre lov og orden. Udlændingestyrelsen kan oplyse, at der vil blive oprettet særlige afsnit i udrejsecenteret for personer udvist ved dom og på tålt ophold, hvor der vil være et særligt fokus på sikkerhed, adgangskontrol og overvågning. Udrejsecenteret drives af Kriminalforsorgen, og der er en øget bevilling til bemanding og sikkerhed. Kriminalforsorgen skal registrere, hvor ofte der er politiudrykning til centeret. Der er en nultolerance-tilgang over for enhver kriminel handling på eller i tilknytning til udrejsecenteret. Det betyder, at enhver kriminel handling straks skal anmeldes til politiet af Kriminalforsorgen. Udlændingestyrelsen skal også orienteres om konflikter af mere alvorlig karakter. Der er en forventning om en løbende dialog med relevante myndigheder herunder Nordsjællands Politi, Udlændingestyrelsen m.fl. med henblik på erfaringsudveksling vedrørende forebyggelse og håndtering af kriminalitet blandt beboerne.