Kriminalforsorgen

Klik på spørgsmålene nedenunder for at se svarene.

Spørgsmål og svar
Hvem er de ansatte på Udrejsecenter Sjælsmark?
Kriminalforsorgens primære medarbejdergruppe er fængselsbetjente og ledere med baggrund som fængselsbetjente. Herudover er der ansat et antal værkmestre, som har opgaver i forhold til bygningsdrift og vedligehold. Udrejsecenterets eksterne ansatte består af køkken- og rengøringsmedarbejdere samt medarbejdere fra Røde Kors, der primært løser sundheds-, undervisnings- og aktiveringsopgaver. Tilknyttet udrejsecenteret vil endvidere være personale fra Dansk Flygtningehjælp, ligesom Rigspolitiet og Nordsjællands Politi vil løse opgaver på området.
Hvor mange fængselsbetjente er der på arbejde i forhold til antallet af afviste asylansøgere?
Udrejsecenterets fængselsbetjente er til stede 24 timer i døgnet alle årets dage og består af en grundbemanding til at løse opgaverne. Grundbemandingen er fast uanset at der måtte være et udsving i antallet af beboere på udrejsecenteret, men er indledningsvis fastlagt til at kunne håndtere over 150 beboere.
Hvilken bemyndigelse har de ansatte i tilfælde af kriminalitet på eller uden for udrejsecenteret?
Personalet er instrueret i at reagere på kriminelle forhold eller kriminel adfærd uanset om handlingerne sker i eller uden for udrejsecenteret. Såfremt sådanne forhold konstateres, vil der blive rettet henvendelse til politiet, der er den rette myndighed til at efterforske og behandle sager vedrørende kriminalitet. Hvis personalet konstaterer ulovlige effekter som f.eks. euforiserende stoffer, og de umiddelbart kan inddrages, vil effekterne blive overdraget til politiet.
Har Kriminalforsorgen kendskab til de individuelle afviste asylansøgeres baggrund?
Personalet har ikke kendskab til beboernes asylsag, medmindre der foreligger forhold, som har betydning for varetagelsen af indkvarteringsopgaven. Hvis der er behov herfor vejleder personalet om, hvilken myndighed der måtte være den rigtige til at svare på et spørgsmål vedrørende den enkelte beboers konkrete sag.
Hvad har man gjort for at klæde fængselsbetjentene på til den nye opgave?
Udrejsecenterets fængselsbetjente har alle en 3-årig uddannelse, efteruddannelse og erfaring i at håndtere personer i krise og konflikter herimellem. For at ruste dem yderligere til opgaven har alle gennemgået 1 uges introduktionsprogram, hvor også centrale aktører på asylområdet (Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors) har undervist i særlige problemstillinger ved indkvartering af asylansøgere.
Hvilke aktiviteter er der på udrejsecenteret?
Udrejsecenterets almindelige tilbud består af cafeteriaordningen, hvor beboerne 3 gange i døgnet får forplejning, muligheden for at se tv og adgangen til trådløst internet. Herudover er udrejsecenteret ved at etablere et aktivitetsrum, der vil understøtte mulighed for et mere socialt liv på udrejsecenteret.
Har de afviste asylansøgere særlige ind- og udgangstilladelser?
Udrejsecenterets beboere har mulighed for at komme til og gå fra udrejsecenteret på alle tider af døgnet. Der er dog en særlig procedure vedrørende adgang til udrejsecenteret, så kun personer, som bor på udrejsecenteret, opnår adgang hertil.
Har de afviste asylansøgere mulighed for at have besøgende på udrejsecenteret?
Udrejsecenterets beboere har efter godkendelse mulighed for at modtage besøgende i tidsrummet fra kl. 9 til kl. 22. For at sikre orden og tryghed for øvrige beboere og samfundet generelt har Kriminalforsorgen reguleret mulighederne for besøg nærmere og har også mulighed for at inddrage muligheden for at have besøg af gæster.