Husorden på Udrejsecenter Sjælsmark

 

1. Generelt

FORMÅL

Husordenen for Udrejsecenter Sjælsmark har til formål at sikre ro og orden på centeret og skabe tryghed for beboere, gæster og personale.

ANVISNINGER

Som beboer på centeret skal du efterkomme personalets anvisninger.

 

2. Rammer for indkvartering

POST OG INFORMATION

Du skal dagligt tjekke, om der er post til dig og hente denne. Du skal holde dig orienteret om vigtig information fra centeret.

ADGANG

Du skal vise dit asylkort ved ind- og udgang fra centeret. Der er kun adgang til centeret via adgangskontrollen. Du skal fremvise asylkort og nøglekort i centeret ved anmodning fra personalet. Nøglekortet giver dig adgang til de steder på centeret, hvor du må færdes. Nøglekortet er personligt, og du må ikke videregive det til andre.

HEGN

Du må ikke røre eller kravle i hegnene opsat i og omkring centeret. Der er videoovervågning på centeret og hegnene kontrolleres af personalet. 

OPHOLD UDEN FOR CENTERETS OMRÅDE

Du må ikke tage ophold af længere varighed umiddelbart foran centeret. Du må ikke opholde dig uden ærinde på myndighedernes område af centeret eller på området omkring centeret, som tilhører det danske forsvar. Al færden uden for centeret skal foregå under hensyntagen til centerets naboer, trafik mv. 

 

3. Værelser og effekter

VÆRELSER

Du skal bo i det anviste værelse. Det er personalet, som bestemmer, hvor du skal bo. Du skal holde dit værelse, dit toilet/baderum og inventaret rent og pænt og aflevere det i samme stand, som du modtog det i. Du må ikke bore eller slå søm i væggene eller lave andre ændringer i bygningernes konstruktion. Du må ikke uden personalets tilladelse installere andet inventar end det, som er på værelset, eller fjerne inventar uden personalets tilladelse eller ødelægge inventaret. Du må ikke lave mad på værelset, og du må ikke installere elektriske husholdningsapparater på værelset herunder mikrobølgeovn, kogeplader mv. Du må have mindre apparater herunder el-koger, hårtrimmer, føntørrer mv. på dit værelse. 

EGNE EFFEKTER

Du må på eget ansvar have egne nødvendige effekter på dit værelse. Andre effekter kan medbringes i den udstrækning, der er plads til det på værelset. Du må ikke medbringe større indbo uden personalets tilladelse. 

PERSONALETS ADGANG TIL DIT VÆRELSE

Personalet skal have uhindret adgang til dit værelse i forbindelse med den almindelige drift af centeret, herunder udførsel af vedligeholdelse af bygningerne og varetagelse af beboernes velfærd. 

KØRETØJER OG CYKLER

Motordrevne køretøjer må kun parkeres på anviste områder og med parkeringslicens. Du og dine gæster kan få udleveret parkeringslicens hos personalet. Cykler må ikke medtages indenfor området for adgangskontrollen. Cykler skal parkeres i de dertil indrettede områder. 

 

4. Adfærd og kriminalitet

GENERELT OM ADFÆRD

Du skal tage hensyn til de andre beboere på alle tider af døgnet. Du må ikke opføre dig seksuelt krænkende over for andre. Du må ikke udvise truende eller diskriminerende adfærd grundet andres køn, alder, nationalitet, religion eller seksualitet. Du må ikke bære tøj og lignende effekter på centerets område, som afspejler et tilhørsforhold til en rocker/bandegruppering, eller som på anden vis er direkte stødende. 

KRIMINALITET

Du må ikke begå kriminalitet. Det er blandt andet kriminelt at besidde euforiserende stoffer, at sælge euforiserende stoffer, at besidde våben, at begå vold, at begå hærværk, at begå tyveri og at købe effekter anskaffet ved tyveri. Al kriminalitet på centerets område bliver anmeldt til politiet. 

ILD

Du må ikke tænde åben ild, bål mv. indenfor eller udenfor. Tændte stearinlys skal være under opsyn. 

VIRKSOMHED PÅ CENTERET

Du må ikke drive virksomhed på centeret, herunder sælge diverse effekter eller ydelser. 

RELIGION

I Danmark er religion en privat sag. Du må praktisere din religion, så længe det er foreneligt med de andre regler på centeret og under hensyntagen til andre personer. Centeret tilbyder ingen gejstlig betjening og yder ikke hjælp i forbindelse med praktisering. Der er ikke indrettet særlige områder til praktisering, og det er ikke tilladt selv at indrette sådanne steder. Besøg af religiøse forkyndere mv. følger de almindelige besøgsregler. 

RYGNING

Du må kun ryge udendørs, hvor der er skiltet med det, og på eget værelse, hvis alle beboerne på værelset er enige om, at der må ryges. Al rygning skal foregå under hensyntagen til andre personer. 

AFFALD

Du må ikke henkaste affald på centerets område. Al affald skal smides i de dertil indrettede spande og containere. 

OPTAGELSE AF BILLEDER OG VIDEO

Du må ikke filme eller tage billeder af beboere og personale, med mindre de selv ønsker dette. 

 

5. Aktiviteter og tilbud til beboere

BESPISNING

Du tilbydes bespisning i centerets cafeteria tre gange dagligt. Bespisning foregår kun på bestemte tidspunkter, som fremgår af opslag ved cafeteriaet. 

INTERNET

Du kan tilgå internettet (WI-FI) fra egen computer, mobiltelefon eller tablet eller computere stillet til rådighed på centeret. Du må ikke bruge internettet til kriminalitet. Al brug af internettet bliver logget af Kriminalforsorgen. 

BESØG

Du må kun få besøg på centeret i tidsrummet 9 til 22 og efter forudgående aftale med personalet. Dine gæster skal overholde husordenen og må ikke overnatte på centeret eller spise i centerets cafeteria under deres besøg. 

 

6. Husdyr

Du må ikke holde husdyr på centeret. Du må ikke fodre katte, fugle og andre dyr, som er på centerets område. 

 

7. Brand og sikkerhed

Du har pligt til at gøre dig bekendt med evakueringsplanen for brand og katastrofer, som findes i beboelsesbygningerne. 

 

8. Ansvar for egne og andres handlinger

ERSTATNINGSANSVAR

Du ifalder erstatningsansvar efter gældende dansk lovgivning. Hærværk på centerets inventar mv. anmeldes til politi. Du kan ved ødelæggelse af inventar mv. af mindre værdier i stedet indgå en afdragsordning med centeret. 

BØRN

Mindreårige børn er underlagt forældrenes ansvar og forældrene er ansvarlige for deres handlinger. Mindre børn skal være under opsyn af forældre eller anden voksen med forældrenes samtykke. 

 

9. Overtrædelse af husorden

Overtrædelse af centerets husorden kan have konsekvenser for dine indkvarteringsvilkår, herunder hvordan du bor, din adgang til aktiviteter og til at modtage besøg. Du må påregne at strafbare forhold anmeldes til politiet.