19. Nov
2015
19. Nov
2015
Borgermøde 5

Det femte borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark blev afholdt den 19. november kl. 19.00-21.00.

 

Aftenens oplæg – kort fortalt

Alle ansvarlige myndigheder var mødt frem for at give en status siden sidste borgermøde og for sammen med borgerne at drøfte den aktuelle situation. Der deltog i alt 39 personer.

 

Dagsorden

1. Velkomst og status ved Mogens Hendriksen, fungerende politidirektør i Nordsjællands Politi

2. Status fra Thomas Mortensen, kontorchef i Udlændingestyrelsen

3. Aktuelt om antal gennemførte udrejser i 2015 ved Richard Østerlund la Cour, politiinspektør, Nationalt Udlændingecenter i Rigspolitiet

4. Aktuelt om hændelser i og efterretninger fra lokalområdet ved Magnus Andresen, chefpolitiinspektør i Nordsjællands Politi

5. Aktuelt om Udrejsecenter Sjælsmark og orientering om dagligdagen for centerets beboere ved Niels Etlard Johannesen, leder af Udrejsecenter Sjælsmark

6. Mulighed for spørgsmål til myndighederne

7. Afrunding og tak ved Mogens Hendriksen

 

Mogens Hendriksen bød de fremødte velkommen og berettede om den generelle udvikling på flygtningeområdet og nævnte regeringens nye asylpakke. Mogens Hendriksen opholdt sig derudover kort ved begivenheden i slutningen af september, hvor en af politiets ansatte blev stukket ned i Center Sandholm.

 

Thomas Mortensen fra Udlændingestyrelsen fik derefter ordet. Han fortalte om det fremsatte forslag til lov om ændring af udlændingeloven(L62), hvor der bl.a. lægges op til indførelse af elektronisk adgangskontrol ved udrejsecenteret og at gøre det muligt at foretage visitation af personer. Han fortalte videre, at udrejsecenteret fortsat har en kapacitet på 130 beboere, og at der p.t. er knap 100 personer indkvarteret på centeret. At kapaciteten ikke er fuldt udnyttet skyldes bl.a., at der er et relativt stort flow i udsendelse og udeblivelse. Der er fortsat kun enlige mænd og kvinder på centeret. Centerkapaciteten forventes i begyndelsen af december at blive udvidet til ca. 160 beboere. Thomas Mortensen redegjorde for, at udrejsecenteret, indtil en ny politisk beslutning måtte blive taget, forsætter som udrejsecenter.

 

Efterfølgende fik Richard Østerlund la Cour ordet. Han kunne præsentere Tommy Keil som ny vicepolitiinspektør i Nationalt Udlændingecenter (NUC). Tidligere vicepolitiinspektør Claus Birkelyng er rykket videre til at arbejde med økonomisk kriminalitet. Richard Østerlund la Cour redegjorde for NUC’s hovedopgaver med registrering og udsendelse, og hvordan opgaverne var påvirket af migrant- og flygtningesituationen i Europa. Han fortalte om NUC’s procedurer og om, hvordan Danmark har været i stand til effektivt at udsende de personer, der ikke må være her.

 

NUC har indtil videre har  lidt under  600 udsendelser af asylansøgere, hvilket er på niveau med 2014, og lige over 500 såkaldt Dublin-udsendelser til andre EU-lande, hvilket er lidt under niveauet i 2014. Dertil er ca. 1100 kriminelle ikke-EU-borgere blevet udvist. Til disse tal skal lægges en del afviste asylansøgere, der frivilligt selv vælger at rejse ud af landet og et antal personer, der udebliver fra indkvarteringsstederne og derfor betragtes som værende ”forsvundet”.  Richard Østerlund la Cour  oplyste at  der ikke er noget, der tyder på at de ”forsvundne” er gået under jorden og lever illegalt i Nordsjælland eller i andre politikredse i Danmark.

 

Chefpolitiinspektør Magnus Andresen fik derefter ordet og fortalte om kriminalitetsbilledet i området omkring udrejsecenteret. Han kunne fortælle om, at der havde været fire indbrud, herunder to på Stumpedyssevej, et på Kettingevej og et på Donsevej. Det var imidlertid fortsat usikkert, om indbruddene kunne relateres til udrejsecenteret. Magnus Andresen fortalte om politiets samarbejde med Kriminalforsorgen og om de mindre politisager, der havde været på centeret.

 

Til sidst gav Magnus Andresen en detaljeret gennemgang af hændelsesforløbet natten til den 29. september, hvor en afvist asylansøger fra Udrejsecenter Sjælsmark overfaldt en politibetjent med kniv på Center Sandholm. Overfaldet afstedkom en stor politiindsats i området omkring begge centre, bl.a. med afspærring af veje og overflyvning af området. Magnus Andresen forklarede politiets operative indsats og redegjorde for kommunikationsstrategien og den konkrete kommunikative indsats.

 

Om formiddagen den 29. september blev gerningsmanden, der var en 25-årig statsløs palæstinenser, fundet på Udrejsecenter Sjælsmark. Nordsjællands Politi er fortsat i gang med efterforskning af sagen med henblik på at fastslå gerningsmandens motiv.

 

Den sidste i talerækken var Niels Etlard Johannesen fra Kriminalforsorgen, der kunne fortælle, at situationen på centeret stort set var identisk med situationen ved sidste borgermøde. Hverdagen er generelt meget rolig på centeret. Mange af beboerne opholder sig på deres værelser i løbet af dagen, og der er meget få konflikter, og det har kun været nødvendigt at tilkalde politiet til et par mindre hændelser. Røde Kors har iværksat undervisning for beboerne i bl.a. engelsk, it og konflikthåndtering, og Dansk Flygtningehjælps har igangsat en meget populær hjemrejserådgivning.

 

Niels Etlard Johannesen gentog sin invitation til udrejsecenterets nærmeste beboere om at besøge centeret. Indtil videre havde ingen benyttet sig af tilbuddet.

 

Mogens Hendriksen åbnede for borgernes spørgsmål og kommentarer, og der udspandt sig en heftig debat, herunder en stærk kritik fra flere borgere af de forskellige myndigheders tilgang og indsats navnlig i forbindelse med knivoverfaldet på Center Sandholm.

 

Til sidst fik Mogens Hendriksen ordet igen. Han samlede op på borgernes spørgsmål og tilkendegivelser og fortalte, at Nordsjællands Politi havde noteret sig borgernes  kritik  og at man ville tage to konkrete forslag fra borgerne op  til nærmere overvejelse. For det første ønsket om, at politiet i tilfælde af særlige og kritiske situationer fremover tager direkte kontakt til  naboer til udrejsecenteret  eller alternativt  muligheden for at oprette en særlig SMS-ring for de nærmeste beboere i området. Det vil indgå i vurderingen, at en model vil skulle kunne gennemføres, uden at den kompromitterer hensyn til politioperationen og samtidig at den bidrager til større tryghed i området. 

 

Afslutningsvis fortalte Mogens Hendriksen, at politiet vil fortsætte med at have et særligt fokus på udrejsecenter Sjælsmark, indtil nye politiske beslutninger evt. foreligger.

 

Mogens Hendriksen takkede borgerne for deres fremmøde og dialogen.