27. Aug
2015
27. Aug
2015
Borgermøde 4

Det fjerde borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark blev afholdt på udrejsecenteret den 27. august kl. 19.00-21.00.

 

Aftenens oplæg – kort fortalt

Alle ansvarlige myndigheder var igen mødt op for sammen med borgerne at tale om status siden sidste borgermøde, den aktuelle situation og kommende tiltag. Der deltog i alt 39 personer.

 

Dagsorden

  1. Velkomst ved Ida Eliasson, direktør i Kriminalforsorgen
  2. Aktuelt om Udrejsecenter Sjælsmark og orientering om dagligdagen for centerets beboere ved Niels Etlard Johannsesen, leder af Udrejsecenter Sjælsmark
  3. Status ved Mogens Hendriksen, fungerende politidirektør i Nordsjællands Politi
  4. Aktuelt om hændelser i og efterretninger fra lokalområdet ved Magnus Andresen, chefpolitiinspektør i Nordsjællands Politi
  5. Aktuelt om antal af gennemførte udrejser i 2015 ved Claus Birkelyng, vicepolitiinspektør, Nationalt Udlændingecenter i Rigspolitiet
  6. Mulighed for spørgsmål om det daglige arbejde med afviste asylansøgere ved medarbejder fra Nationalt Udlændingecenter i Rigspolitiet
  7. Pause
  8. Status fra Thomas Mortensen, kontorchef i Udlændingestyrelsen
  9. Afrunding og tak ved Mogens Hendriksen

 

Ina Eliasen, direktør i Kriminalforsorgen, bød velkommen til de fremmødte.

Herefter fik den daglige leder af udrejsecenteret, Niels Etlard Johannesen, ordet. Han kunne berette om en række tiltag, der er blevet iværksat siden sidste borgermøde i maj. Røde Kors har udbudt voksenundervisning i form af kompetenceafklaring og CV-skrivning. Der arbejdes aktuelt med etablering af kurser i engelsk, introduktion til IT, kommunikation, yoga og skak. I nær fremtid vil der blive etableret et iværksætterkursus. Dansk Flygtningehjælp har etableret deres åbne hjemrejserådgivning på udrejsecenteret. Der er åbent hver eftermiddag mandag til fredag. Beboerne kan få rådgivning om forholdene i deres hjemland eller det land, de skal udrejse til. Udrejsecenteret har opstartet et træningslokale med forskellige maskiner med fastmonterede vægte. En udendørs miniboldbane, der har været nedtaget i forbindelse med etablering af udrejsecentret, er genopsat. 

P.t. afventer Kriminalforsorgen udvidelsen af udrejsecentret med modtagelse af nye beboergrupper og igangsættelse af de nye opgaver, der følger med. Her tænkes især på dagpleje, undervisning af skolepligtige børn, samt forskellige omsorgsfunktioner, der ikke på nuværende tidspunkt er detaljeret kendskab til. Disse opgaver kan opstartes med relativt kort varsel og, fortalte Niels Etlard Johanessen, udgør interessante nye opgaver for Kriminalforsorgens ansatte på udrejsecenteret. 

Personalet på udrejsecenteret oplever i hverdagen et stille, roligt og problemfrit udrejsecenter uden nævneværdige udfordringer fra beboerne. Antallet af beboere på udrejsecenteret er et dynamisk antal, da der hele tiden er afviste asylansøgere der hjemsendes, og andre afviste asylansøgere, der indflytter på centeret. På tidspunktet for Borgermøde 4 var der 97 beboere på udrejsecenteret. For tiden bor der 13 kvinder på centeret, og der er endnu ikke nogle mindreårige, familier eller par. Men alle, der hører til kategorien ”afviste asylansøgere”, skal på sigt indkvarteres på udrejsecenteret. På et kort viste Niels Etlard Johanessen den del af centeret, der indtil videre er taget i brug, og fortalte om de områder, der senere kan tages i brug.

 

Herefter fik fungerende politidirektør i Nordsjællands Politi, Mogens Hendriksen, ordet. Mogens Hendriksen kunne berette, at der siden sidste borgermøde ikke har været anledning til at justere den overordnede politimæssige tilgang. Der er roligt i og omkring centeret. Vurderingen er derfor, at politiet overordnet set fastholder samme opmærksomhed og beredskab som hidtil. Alle hændelser, der finder sted i centerets nærområde, vil blive fulgt op både operativt og på ledelsesniveau. Kommer der nye politiske udmeldinger vedrørende udrejsecenteret, vil politiet justere indsatsen i henhold hertil. 

Chefpolitiinspektør Magnus Andresen fulgte op med at konstatere, at der ikke har været hændelser i området, der efter et politimæssigt skøn kan relateres til centeret, og at der i sommerperioden har været roligt. Der har været indbrud i nogle ubeboede huse på Kettingevej, men der er ikke blevet stjålet værdier af betydning. Der har været et mindre hærværk på et hus på Sjælsmarksvej, og ved søen har der været unge mennesker, der har spillet musik. Alt i alt mindre hændelser, og hændelser, der ikke kan knyttes til udrejsecenteret, understregede Magnus Andresen. Som eksempel på, at politiet følger op på alle borgerhenvendelser vedrørende udrejsecenteret, nævnte Magnus Andresen, at et tidligere nævnt ”mistænkeligt ophold” ved nogle forfaldne huse ved Sjælsmarkvej og Kettingevej er blevet undersøgt, og politiet kunne konstatere, at der er tale om legalt ophold. Det blev også oplyst, at Nordsjællands Politi på forskellig vis har efterforsket sagen om nazisymboler, der er malet på Center Sandholm. 

I forlængelse af Magnus Andresens beretning kunne politiinspektør Helge Tang Holbek tilføje, at man har sendt Kriminalforsorgen et oplæg med introduktion til de danske trafikregler og udleveret reflekser til udrejsecenterets beboere med henblik på at gøre trafikken omkring centeret mere sikker.

 

Claus Birkelyng fra Nationalt Udlændingecenter (NUC) under Rigspolitiet kunne berette, at NUC i 2015 har udsendt ca. 1330 personer i gruppen af afviste asylansøgere samt personer i Dublinproceduren. Lige nu sidder omkring 7.500 asylansøgere rundt omkring i Danmark, og indtil videre har der været ca. 600 personer gennem udrejsecenteret. Claus Birkelyng fortalte, at NUC p.t. udfører relativt hurtige udsendelser, og at der foretages flere udsendelser end sidste år. 

Claus Birkelyngs kollega, Anne Rosenkvist, der arbejder med personer på tålt ophold, samt udvisningsdømte kriminelle, fortalte kort om de mennesker, der gemmer sig bag begrebet ”udvist asylansøger”. Hun og hendes kollegaer møder typisk meget høflige og stilfærdige beboere, der enten opholder sig andre steder det meste af tiden, fx hos familie i København, eller holder sig meget for sig selv og ikke giver politiet de store problemer. Claus Birkelyng tilføjede, at hvis nogle borgere skulle være interesseret i at stifte nærmere bekendtskab med asylansøgere, skulle de tage til åbent hus på Center Sandholm lørdag 5. september 2015.

 

Efter en pause, hvor borgere og myndigheder fik lejlighed til at drøfte situationen, fortalte Thomas Mortensen fra Udlændingestyrelsen, at beboerne på udrejsecenteret p.t. er en blanding af mange nationaliteter. Thomas Mortensen tilføjede, at hvor der tidligere var mange afviste asylansøgere på den såkaldte Dublin-forordning, er der nu mange afviste asylansøgere, der har fået deres ansøgning behandlet og afvist i både 1. og 2. instans og dermed står til udsendelse. Thomas Mortensen sagde endvidere, at der er et relativt stort flow, da ca. 2/3 af de personer, der overflyttes til udrejsecentret har været indkvarteret på centret i under 3 måneder. Thomas Mortensen nævnte, at Udlændingestyrelsen arbejder på at få flyttet afviste asylansøgere til centeret, umiddelbart efter de har modtaget en afgørelse. 

Thomas Mortensen berettede videre om, at udrejsecenteret den 11. august havde besøg af udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjbjerg, for at hun kunne få et indtryk af stedets virke. Hun mødtes også med naboer for at lytte til deres bekymringer og holdninger. Pressen dækkede ministerbesøget og ministeren er i fortsættelse af besøget på udrejsecentret bl.a. citeret i pressen for, at et udrejsecenter har vist sig at virke i praksis. Thomas Mortensen oplyste, at Udlændingestyrelsen fortsætter arbejdet med centeret som hidtil, indtil der evt. foreligger andre politiske beslutninger.

 

Niels Etlard Johannesen nævnte til sidst, at skulle borgere fra lokalområdet have lyst til at se nærmere på centerets faciliteter og virke, er de velkomne til at kontakte ham. Niels Etlard Johannesens kontaktoplysninger kan findes i pjecen om centeret, på de tidligere omdelte tryghedskort eller ved at klikke her.

 

Afslutningsvis takkede fungerende politidirektør Mogens Hendriksen for fremmødet og dialogen, som han mente burde fortsætte. Han inviterede derfor til næste borgermøde den 19. november kl. 19-21 i Restaurant Skovhus.