21. Maj
2015
21. Maj
2015
Borgermøde 3

Det tredje borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark blev afholdt torsdag den 21. maj kl. 19.00-21.00 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, 2970 Hørsholm.

Alle ansvarlige myndigheder var igen mødt op for sammen med borgerne at tale om status siden sidste borgermøde, den aktuelle situation og kommende tiltag. Der deltog 72 personer.

 

Dagsorden

  1. Velkomst ved Finn Borch Andersen, politidirektør i Nordsjællands Politi
  2. Aktuelt om hændelser i og efterretninger fra lokalområdet ved Magnus Andresen, chefpolitiinspektør i Nordsjællands Politi
  3. Aktuelt om driften på Udrejsecenter Sjælsmark ved Lars Rau Brysting, chef for Udrejsecenter Sjælsmark og vicefængselsinspektør i Kriminalforsorgen
  4. Statistikker og erfaringer fra asylområdet ved Claus Birkelyng, vicepolitiinspektør, Nationalt Udlændingecenter i Rigspolitiet
  5. Pause
  6. Oplæg om status på udvidelsen af udrejsecenteret og juridisk procesbehandling af afviste asylansøgere ved Thomas Mortensen, kontorchef i Udlændingestyrelsen
  7. Indbrudssikring og Nabohjælp ved Christian Have, specialkonsulent, Sektion for Forebyggelse, Nordsjællands Politi
  8. Afrunding og tak ved Finn Borch Andersen

Der var under de forskellige indlæg mulighed for, at borgere kunne stille spørgsmål og komme med kommentarer.

 

Aftenens oplæg – kort fortalt
Nordsjællands Politi redegjorde for, at man fastholder en forholdsvis høj patruljedækning og indsats omkring Udrejsecenter Sjælsmark i form af besøg hos Kriminalforsorgen på udrejsecenteret 3 gange i døgnet. Magnus Andresen berettede om otte anmeldelser siden 2. borgermøde sidst i april, som ikke kan udelukkes at være relateret til udrejsecenteret. Der var dog ingen alvorlige hændelser.

Lars Rau Brysting, Kriminalforsorgen, informerede om, at kapaciteten på udrejsecenteret er udvidet til 160 personer. Der er aktuelt 112 beboere på centeret. Beboersammensætningen er stadig den samme som ved sidste borgermøde og består af enlige mænd og kvinder. Indtil videre er der ingen børn, par, afviste asylansøgere på tålt ophold eller udvisningsdømte asylansøgere. Overordnet karakteriserede Lars Brysting perioden som ”meget udramatisk”.

I den mellemliggende periode har Kriminalforsorgen arbejdet med etablering af fritidsfaciliteter til beboerne, ligesom der er indgået aftale med Røde Kors om opgaver relateret til aktivering af centerets beboere. Disse aktiviteter vil være målrettet udrejsecenterets formål og beboernes muligheder for at etablere sig i hjemlandet.

Lars Brysting inviterede de fremmødte borgere til et åbent hus-arrangement på udrejsecenteret i forbindelse med næste borgermøde den 27. august kl. 19-21. Mere information om arrangementet vil senere være at finde på hjemmesiden.

Afslutningsvis fortalte Lars Brysting, at man senere vil søge frivillige fra lokalområdet, der har lyst til at indgå i arbejdet med sociale aktiviteter med henblik på at fremme en bedre hverdag for centerets beboere.

Claus Birkelyng fra Nationalt Udlændingecenter (NUC) fortalte, at NUC har base på Center Sandholm, men får kontorfaciliteter på udrejsecenter Sjælsmark, hvor de typisk befinder sig i hverdagene i forbindelse med udrejsekontroller. Han fortalte om, hvem NUC’s ansatte er, og hvilke opgaver de har, herunder at de også er politifolk, der, selv om de er i civil, bærer synligt politiskilt om halsen og er bevæbnede og er klar til at gribe ind, hvis akutte behov måtte opstå.

Claus Birkelyng berettede videre om, at tallet for udsendte asylansøgere i 2014 var ca. 1600, heraf ca.1000 via den såkaldte Dublin-forordning. I det første kvartal af 2014 er der udsendt ca. 500 asylansøgere. Det samlede antal udsendte asylansøgere forventes i 2015 at blive på 1800-2000 personer. Det er dog ikke alle, der vil komme gennem Udrejsecenter Sjælsmark. De udvisningsdømte kriminelle, der har afsonet deres straf, men som ikke umiddelbart kan udsendes, opholder sig i dag i den åbne del af Center Sandholm og skal på sigt overføres til Udrejsecenter Sjælsmark. Denne gruppe består af ca. 120 mennesker.

Efter pausen fik Udlændingestyrelsen ved Thomas Mortensen ordet. Han fortalte om rationalet bag etableringen af udrejsecenteret, hvor ønsket har været at tydeliggøre forskellen mellem ankommende og afviste asylansøgere. De konkrete årsager bag beslutningen om placeringen på netop Sjælsmarks Kaserne var a) den korte afstand til Center Sandholm, b) kasernens størrelse og det forhold, at kasernen tidligere har været anvendt til lignende formål, c) den relativt korte afstand til Københavns Lufthavn i Kastrup. Thomas Mortensen gentog – som nævnt på tidligere borgermøder – at der er afsat midler til at skærpe bl.a. bemanding og sikkerhed.

Thomas Mortensen fortalte desuden, at status siden etableringen af udrejsecenteret er, at der har været 161 afviste asylansøgere gennem centeret. Centeret har forventeligt, når det er fuldt udbygget, en samlet kapacitet på 600-700 personer. En del af pladserne vil ikke altid være beboet, da antallet af afviste asylansøgere i perioder kan svinge betragteligt. Udrejsecenterets beboere tilhører for tiden den såkaldte gruppe 1, dvs. afviste asylansøgere, der har fået endeligt svar på asyl eller er blevet afvist under henvisning til Dublin-forordningen, dvs. personer, som står over for snarligt at blive udsendt af Danmark. Gruppe 2, der består af personer, der er udvist på baggrund af en dom og personer på tålt ophold (samme persongruppe, som i dag bor på Center Sandholm), flytter ind i centeret, når centeret er færdigetableret. Afhængig af bl.a. byggesagsbehandlingstiden hos de relevante myndigheder sker dette forventeligt i slutningen af andet halvår af 2015.

Endelig fortalte Thomas Mortensen, at Udlændingestyrelsen er interesseret i løbende at være i dialog med beboerne i lokalområdet for at skabe den størst mulige tryghed.

Til sidst fortalte Christian Have fra Sektion for Forebyggelse under Nordsjællands Politi om indbrudssikring og Nabohjælp (for mere information se artiklen om oplægget under 'Aktuelt').

 

Afslutningsvis mindede Finn Borch Andersen om muligheden for at få individuelle sikringsbesøg og tryghedsvandringer i lokalområdet med hjælp fra Nordsjællands Politi og sagde tak for i aften.